TECHNO 2012 - start technické kariéry

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
V posledních letech roste zájem o odborníky v technických povoláních. Tato potřeba ale naráží na nedostatečnou nabídku pracovní síly techniků, která pramení z nízkého zájmu mladých o technickou kariéru. Projekt je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro přípravu žáků na výuku v technických oborech včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Žáci budou motivováni k promyšlené volbě technické kariéry posílením polytechnické výuky a kariérového poradenství.
Projekt je koncipován jako partnerský, se zapojením klíčových aktérů: ZŠ Milady Horákové, ZŠ sv. Zdislavy, ZŠ Emila Zátopka, ZŠ 17. listopadu a CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Do projektu vstupuje i nefinanční partner Město Kopřivnice, jeho role spočívá hlavně v medializaci a podněcování zapojených partnerů a dalších subjektů do projektu vstupujících to zejména regionálních firem.
Klíčovými aktivitami projektu jsou:

  1. Spolupráce partnerských základních škol na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (firmy podnikající v technické oblasti). Jedná se zejména o předávání informací mezi danými aktéry, např. formou exkurze pro pedagogické pracovníky (Den v praxi) a žáky (Den profesí).
  2. Rozvoj kariérového poradenství ve školách, osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Hlavními výstupy budou databáze Kariérový profil žáka, akce informující o technickém vzdělávání a oborech (Den technické kariéry, Den technických SŠ, exkurze do špičkových závodů, ...)
  3. Zkvalitňování podmínek pro výuku technických oborů, a to jak v oblasti materiální vybudování polytechnické učebny včetně vybavení moderními didaktickými pomůckami, tak i v inovativní tvorbě vzdělávacích programů Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Volba povolání, která bude podpořena vzdělávacími aktivitami pro pedagogické pracovníky a metodickou podporou experta.
Cílovými skupinami jsou žáci a pracovníci škol, a to na II. stupni ZŠ.
Projekt byl zahájen 19. listopadu 2009 a plánované ukončení je 30. 6. 2012. Na projekt bude vynaloženo cca 8, 9 mil Kč.
Dokument k projektu

Exkurze pro talentované žáky (20. 10. 2010)

20. října se technicky nadaní žáci zúčastnily exkurze na pracovišti EkoCar, v Geologickém pavilonu a Robotickém centru při VŠB technické univerzitě Ostrava.
V 8.50 hod. jsme dorazili do areálu VŠB TU v Ostravě. Poté se nás ujal pracovník EkoCaru ing. Klaus a zahájili jsme plánovaný program exkurze.
Nejdříve jsme navštívili EkoCar - je to pracoviště Ústavu progresivních technologií pro automobilový průmysl Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU Ostrava. Zde se žáci seznámili s novými technologiemi a modely aut z tohoto pracoviště, kde pracují doktoranti a studenti univerzity.
Potom jsme zavítali do Geologického pavilonu VŠB TU Ostrava. Pracovnice pavilonu seznámila žáky s bohatou expozicí minerálů a hornin a vysvětlila jim, že většina zařízení, která dnes využívají, mají svůj počátek v podobě surovin pro výrobu jednotlivých komponent nejrůznějších strojů a zařízení.
Posledním z navštívených pracovišť bylo Robotické centrum VŠB TU Ostrava. Zde rovněž pracují doktoranti z VŠB. Toto pracoviště bylo pro žáky nejzajímavější. Viděli zde vývojové pracoviště, kde se vyvíjejí roboti využitelní v nejrůznějších odvětvích průmyslu.

Den technických středních škol

Dne 28. ledna 2011 se uskutečnila v pořadí druhá exkurze pod názvem Den technických středních škol. Exkurze byla pořádána pro žáky 9. tříd škol zapojených do projektu TECHNO-start technické kariéry. Tito žáci navštívili vždy dvě střední školy vybrané dle jejich zájmu.
Exkurze začala v 7:20 odjezdem z parkoviště u Interhotelu v Kopřivnici. V 8:15 jsme dorazili do Valašského Meziříčí a to k budovám SPŠ stavební, kde jsou dílny pro žáky studující učební obory. Zde se nás ujal p. Korabečný se svými dvěma kolegy. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a postupně si prohlédli dílny, kde mají školní praxi obory klempíř, truhlář, malíř a lakýrník, instalatér. Žáci se dozvěděli, že na tříleté učební obory jsou zájemci přijímáni bez přijímacích zkoušek. Dále, že škola úzce spolupracuje s různými firmami, kde studenti rovněž vykonávají praxi, která je finančně ohodnocena. Po asi hodinové prohlídce jsme autobusem přejeli k budově průmyslové školy. Zde jsme si prohlédli, také ve dvou skupinách, za doprovodu pracovníků školy laboratoře, odborné učebny a jejich vybavení. Také jim byly představeny výtvory studentů - plány budov, rysy, modely staveb apod. Po skončení exkurze jsme využili prostoru školní jídelny ke krátké přestávce a k malému občerstvení.
Kolem 10:40 hodin jsme nastupovali do autobusu směr Hranice, kde jsme měli naplánovanou druhou exkurzi, návštěvu SPŠ Hranice.
Na místo určení jsme dojeli asi v 11:10 hodin a vydali se do vstupní haly, kde nás přivítal p.Straka. Na této škole se studuje obor požární ochrana, aplikovaná chemie, stavební materiály, mechanik číslicově řízených strojů. Žáci se rozdělili do čtyř skupin, které doprovázeli p. Straka, jeho kolega a dva studenti prvního ročníku oboru požární ochrana. Každá skupina navštívila zkušebnu odolnosti stavebních materiálů, kde jim byly studenty předvedeny praktické ukázky na strojích ( např. odolnost materiálů při ohybu nebo tlaku ) s odborným výkladem vyučujícího. V odborné učebně jim byla ukázána a vysvětlena práce číslicově ovládaných strojů.
Na této škole se od školního roku 2009/2010 vyučuje obor Požární ochrana. S tímto oborem byli žáci seznámeni přímo studenty prvního ročníku tohoto oboru společně s jejich třídním učitelem. Nejvíce žáky zaujala návštěva chemické laboratoře, kde jim studenti společně s vyučujícím chemie předvedli nejrůznější chemické pokusy, které si poté mohli žáci sami vyzkoušet.
Prohlídka školy byla ukončena ve 12:40 hodin. Asi v 13:30 hod. jsme se vrátili do Kopřivnice.
Určitě kladně bych ohodnotila organizaci prohlídky a vstřícný přístup na obou středních školách, dle mého názoru byla návštěva určitě pro žáky přínosem, někteří se mohli seznámit s obory, o kterých doposud neslyšeli, druzí si po této exkurzi mohou zvážit pro a proti jimi vybraných oborů, zhodnotila akci Karla Bukovská.

Den profesí

Další významnou aktivitou projektu TECHNO 2012 - start technické kariéry byl Den profesí, kterého se ve dnech 22.-24.3. a 30.3. 2011 zúčastnilo celkem 72 žáků ze všech čtyř účastnických kopřivnických škol.
Žáci vybraní na základě testování technicko-praktického porozumění navštívili dle vlastního výběru technicky i organizačně progresivní firmy působící v Kopřivnici nebo v její blízkosti. Měli tak příležitost seznámit se s kvalitními pracovišti vybavenými vyspělými technologiemi, čímž získali základní představu o svém možném budoucím působení v těchto organizacích případně ve firmách podobného typu. Exkurze proběhly ve společnostech Alve, spol. s.r.o., Matuš Trade s.r.o., Tatra a.s., Bike Fun Int. s.r.o., CIREX CZ s.r.o., Röchling Aut. Kopřivnice, Brose CZ s.r.o. a Bang & Olufsen s.r.o.
V průběhu měsíce dubna seznámí účastníci všech čtyř akcí prostřednictvím jednoduché prezentace své spolužáky ve třídě s historií a vývojem firmy stejně jako s jejími produkty.