O naší škole

Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni je zpravidla po dvou třídách v ročníku (ve 3., 4. a 5. ročníku přibývají dyslektické třídy) a na 2. stupni je po třech třídách v ročníku. Kapacita školy je 650 žáků.
Hlavní budova základní školy na ul. Pionýrská 791 byla uvedena do provozu 1. 9. 1958. V roce 1995 získala škola čestný název Základní škola Emila Zátopka. Slavnostní jmenování proběhlo za účasti ministra školství Ivana Pilipa a manželů Dany a Emila Zátopkových. Od školního roku 2003/04 má škola statut pro rozšířené vyučování Tv se zaměřením na házenou chlapců.
V hlavní budově školy je 18 tříd,dvě počítačové učebny, kabinety učitelů a ředitelna. V suterénu se nacházejí šatny žáků, kotelna, sklady učebnic a dílna školníka. Součástí školy je pavilon s pěti učebnami a výdejnou obědů. Mezi hlavní budovou a pavilonem stojí velká sportovní hala s veškerým zázemím pro sportovní vyžití a regeneraci - šatny, sprchy, posilovna, regenerační linka. V suterénu haly se nachází dílny pro pracovní vyučování, cvičná kuchyňka, keramická dílna a klubovna. Všechny budovy školy jsou vzájemně spojeny spojovací chodbou. Součástí školy jsou dvě velká asfaltová hřiště, běžecká dráha s doskočišti a školní pozemek pro výuku pěstitelských prací. V rámci projektu se nám podařilo vybudovat na školním pozemku "třídu v přírodě".
Vzhledem ke stáří budovy dochází neustále k modernizaci vybavení školy, rekonstrukci sítí, učeben i kabinetů. K topení využíváme svou vlastní plynovou kotelnu. Škola je napojena na internetovou síť, kterou je možno využít v počítačových učebnách, kabinetech a některých odborných pracovnách. V těchto pracovnách stále ve větší míře instalujeme projekční zařízení spojené s PC a další prvky pro moderní výuku.
Materiální vybavení školy je dostatečné a odpovídá potřebám výuky. Pro nejmladší žáky nabízíme možnost navštěvovat školní družinu.Všichni žáci se mohou po vyučování zapojit do nepovinných předmětů a kroužků sportovního i kulturního charakteru. Taktéž školní hřiště je možno využít i v odpoledních hodinách, je volně přístupné.
Od školního roku 2007/2008 začínáme přechod na nový školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Spolu za poznáním". Naše škola se snaží vytvářet příjemné, podněcující prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i učitele, kde existuje vzájemná důvěra a vzájemný respekt, kde vládnou demokratická pravidla a vnitřní kázeň. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
CHCEME, ABY Z NAŠÍ ŠKOLY ODCHÁZELI ŽÁCI, KTEŘÍ BUDOU SCHOPNI SE SOCIALIZOVAT, CELOŽIVOTNĚ SE VZDĚLÁVAT, BUDOU SCHOPNI ASERTIVNĚ KOMUNIKOVAT A REÁLNĚ ZHODNOTÍ SVÉ MOŽNOSTI NA TRHU PRÁCE.

Co nabízíme?

 • Komplexní areál školních budov, velkou tělocvičnu, školní hřiště a školní pozemek.
 • Kvalitní výuku jednotlivých předmětů, možnost výběru cizího jazyka, rozšířenou výuku házené.
 • Dvě moderní počítačové učebny.
 • Pro žáky 1. - 3. ročníků jsou otevřené dvě oddělení školní družiny.
 • Zařazení dětí s poruchami učení do dyslektických tříd.
 • Bohatý výběr volitelných a nepovinných předmětů a kroužků - florbal, šachy, keramika, hudební kroužky, jazyky, sportovní hry a další ...
 • Pořádáme zajímavé exkurze, výlety a školy v přírodě.
 • Každoroční lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníků, soustředění sportovních tříd.
 • Organizujeme a účastníme se sportovních a vědomostních soutěží a olympiád.
 • Podílíme se na kulturních akcích a každoročně pořádáme školní akademii.

Co čeká na naše budoucí prvňáčky?

 • Kvalitní výuka v pěkných a prostorných třídách.
 • Atraktivní a klidné prostředí.
 • Možnost stravování přímo v areálu školy.
 • Pobyt ve školní družině v ranních i odpoledních hodinách.

Stručná historie

 • 24. 9. 1953
  Rada města schválila výstavbu školy.
 • 11.10. 1956
  Zahájení stavby hlavní budovy.
 • 24.8. 1958

  Slavnostní otevření ZŠ Pionýrská Kopřivnice.
 • 1.9. 1958
  Zahájení výuky.
 • 19.9. 1965

  Slavnostní otevření pavilonu.
 • 15.6. 1972
  Zahájení výstavby sportovní haly.
 • 25.6. 1976
  Slavnostní otevření sportovní haly.
 • 26.3. 1996
  Slavnostní jmenování ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice.
  Jmenování se účastnili manželé Zátopkovi a ministr školství Ivan Pilip.

Ředitelé školy

 • Emil Kopeček - od šk. roku 1958/59
 • Václav Nešpor - od šk. roku 1962/63
 • Rudolf Plešek - od šk. roku 1970/71
 • Jan Mužík - od šk. roku 1992/93