PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ

 

Hodnocení žáků v naší základní škole se řídí těmito zásadami

 

 -     hodnocení probíhá s použitím klasifikační stupnice

 -    klasifikujeme celým stupněm, známky se znaménkem mínus se nepoužívají

 -     spravedlnost a veřejnost klasifikace

 -     předem stanovená kriteria, srozumitelnost a jednoznačnost

 -     průkaznost a doložitelnost podkladů pro hodnocení

 -     individuální přístup k žákům se zdravotním, sociálním handicapem a k cizincům

 -     zohledňování snahy, píle a přihlížení k vývoji výkonů

 -     je uplatňována i motivační úloha hodnocení

 

Zásady sebehodnocení

 

-     učitel vede žáky k sebehodnocení, stanovuje a objasňuje kriteria, vytváří prostor a  podmínky

-     učitel pravidelně konfrontuje výsledky práce dětí s kriterii hodnocení

-      poskytuje doporučení k překonávání neúspěchu

-     žáci hodnotí výsledky učení, míra schopnosti sebehodnocení je důležitá pro klasifikaci

 

Způsob informování  rodičů o prospěchu

 

-      dílčí informace a jednotlivé známky jsou zapisovány průběžně do žákovských knížek

-      hodnocení 1. a 3. čtvrtletí je rodičům předáno na třídních schůzkách

-      zprávy o neprospěchu nebo opatřeních k posílení kázně jsou zaslány dopisem

-      podrobné informace jsou rodičům předávány na třídních schůzkách a při individuálních pohovorech                          -      v případě náhlého zhoršení prospěchu nebo kázeňského výkyvu jsou rodiče zváni do školy na

     mimořádné jednání, většinou za účasti vyučujících, třídního učitele, výchovného poradce nebo vedení

     školy – výchovná komise      

 

Hodnocení chování

 

Při hodnocení chování posuzujeme pouze chování během vyučování a na akcích pořádaných školou. Přestupky, kterých se žák dopouští mimo vyučování nehodnotíme, pouze k nim zaujímáme stanovisko a spolupracujeme s rodinou, případně s kompetentními institucemi.

 

 

Klasifikační stupnice:             1 - velmi dobré

                                                2 ­– uspokojivé

                                                3 - neuspokojivé

 

Stupeň 1 (velmi dobré)  

     Žák dodržuje pravidla školního řádu. Vnímá nejrůznější problémové situace ve škole, rozpozná problém, činí uvážlivá rozhodnutí. Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla. Chrání své zdraví a zdraví druhých, ochraňuje životní prostředí i kulturní a společenské hodnoty.Chápe základní principy,na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole.Rozhoduje a chová se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc . Aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit školy.Jeho docházka do školy je pravidelná, nepřítomnost řádně omluvená. Stupněm velmi dobré lze klasifikovat i žáka s drobnými projevy nekázně, pokud na napomenutí nebo důtku reaguje zlepšeným chováním a projeví snahu o nápravu.

 

 Stupeň 2 (uspokojivé)  

     Žák pravidla školního řádu v podstatě dodržuje, občas selhává při řešení problémových situací. Neuvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Mívá problémy v soužití s ostatními žáky a učiteli.Ojediněle nedodržuje bezpečnostní pravidla, nemá vhodný vztah k životnímu prostředí, ke kulturním a společenským hodnotám. Chápe základní principy a pravidla, ale občas je nedodržuje,dopouští se závažných přestupků proti školním řádu. Dostal se do závažnějších  problémů, ale svých nedostatků si je vědom a řeší je s pomocí dospělých. Předchozí opatření k posílení kázně nevedla k nápravě drobnějších přestupků. Důvodem pro druhý stupeň je také neomluvená absence, nedodržování léčebného režimu.

 

 Stupeň 3 (neuspokojivé)    

     Žák opakovaně porušuje pravidla školního řádu, nemá pozitivní vztah k učení, často narušuje vyučování svou nepozorností a úmyslnou nekázní,  není kritický ke svým výsledkům. Činí neuvážlivá rozhodnutí a neuvědomuje si zodpovědnost za své činy. Jeho soužití s ostatními spolužáky je opakovaně problémové. Svým chováním a jednáním narušuje atmosféru ve třídě. Porušuje zásady ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi.Své jednání a chování nedokáže ovládat. Vůči spolužákům používá fyzické a psychické násilí, jeho chování je nebezpečné jemu samému i okolí. Chápe základní principy,  na nichž spočívají zákony, ale vědomě je porušuje a dopouští se trestné činnosti. Způsobil závažnou škodu na majetku školy. Nechrání své zdraví a zdraví druhých, ničí vědomě životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty. Neomluvená absence je opakovaná a má dlouhodobější charakter. V jeho chování se objevují projevy rasismu, sklony k šikanování a jiné sociálně patologické jevy.

 

 

Hodnocení všeobecně vzdělávacích předmětů

 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných cílů, které jsou stanoveny vzdělávacím programem. Požadavky jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem.

 

Klasifikační stupnice              1 – výborný

                                                2 – chvalitebný

                                                3 – dobrý

                                                4 – dostatečný

                                                5 - nedostatečný

 

 Stupeň 1 (výborný)

     Žák má pozitivní vztah k učení. Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory logicky správně, výstižně se vyjadřuje, má souvislý a kultivovaný ústní i písemný projev. Rozumí různým typům textů a záznamů, operuje s obecně užívanými termíny, znaky, symboly. Uvádí věci do souvislosti, informace umí vyhledávat a třídit, zapojuje se do diskuse. Pracuje aktivně, tvořivě, plně využívá své schopnosti. Navazuje na získané vědomosti a dovednosti z předešlých ročníků, sám posuzuje a hodnotí úroveň svých vědomostí a dovedností. Je schopen a ochoten věnovat se samostatnému studiu. Umí objektivně hodnotit sebe i ostatní.

 

Stupeň 2  (chvalitebný)

     Žák jeví většinou o práci v hodinách zájem. Ve formulaci svých myšlenek má nepodstatné nedostatky. Jeho myšlenky a názory v logickém sledu jsou nepřesné. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a definice v podstatě uceleně. Ve vyjadřování má menší mezery, požadované intelektuální a motorické činnosti vykonává samostatně nebo podle menších podnětů učitele, na doplňující otázky vcelku správně reaguje, drobné chyby sám opraví. Je schopen dosáhnout dobrých výsledků a zlepšovat se. Písemný i ústní projev je méně kultivovaný. Dokáže objektivně hodnotit  své výsledky.

 

Stupeň 3 (dobrý)

     Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků,faktů,pojmů, definic a zákonitostí závažnější mezery.Pracuje s výkyvy , spíše mechanicky, bez většího zájmu a nasazení. Není schopen uvažovat systematicky, i na doplňující otázky reaguje s výraznějšími chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, výsledky svého učení nehodnotí vždy objektivně a kriticky. Jeho grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Výsledky svého učení nehodnotí vždy objektivně a kriticky.

 

Stupeň 4 ( dostatečný)

     Žák má ve formulaci, vyjadřování svých myšlenek a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.. Myšlenkový sled je chaotický, je málo pohotový, úkoly řeší s chybami. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Jeho ústní projev je nevýrazný, nesouvislý, vyjadřuje se s obtížemi. Písemný projev je chaotický, neucelený. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném myšlení má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 ( nedostatečný)

     Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně. Má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických i praktických úkolů velmi chybuje. Své vědomosti není schopen uplatnit ani s pomocí a s podněty učitele. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat,neprojevuje zájem o práci. Pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné.

 

 Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení

 

     Pokud si zákonný zástupce žáka se SPU podá žádost, se souhlasem ředitele školy bude žák hodnocen slovně. Vyučující budou přistupovat k hodnocení individuálně na základě dostupných informací z odborného vyšetření.Hodnocením by měl žák být motivován k vlastní úspěšnosti, iniciativě a pečlivé domácí přípravě.

Při hodnocení se neklade důraz na specifické chyby, žáka je možné hodnotit za nespecifické chyby. Do hodnocení může být promítnuta snaha a pozornost věnovaná domácí přípravě.

 

Kritéria hodnocení pro žáky s SPU :

-         osvojení poznatků s ohledem na rozsah a typ poruchy

-         zájem o obohacování svých vědomostí a dovedností

-         míra plnění povinností

 

 

 

 

Předměty s převahou výchovného působení

Rv,Ov,Tv,Hv,Vv,Pč

 

Při klasifikaci těchto předmětů učitel hodnotí nejen výsledky práce žáka, ale  i zájem, snahu, míru nadání. Uplatňuje individuální přístup k hodnocení.

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň 1 (výborný)

     Žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě, plně využívá své osobní předpoklady. Menší schopnosti dovede kompenzovat snahou. Jeho projev je estetický, působivý, procítěný. Zapojuje se do činností a umí efektivně spolupracovat ve skupině. Váží si výsledků práce druhých, kulturních a společenských hodnot, zdraví ,chrání životní prostředí, kulturní a historické dědictví. Aktivně se zapojuje do kulturních a společenských akcí. Je schopen objektivního hodnocení i sebehodnocení.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

     Žák pracuje svědomitě a se zájmem. Získané dovednosti dokáže dobře používat. Projevuje snahu a za pomoci učitele je schopen dosáhnout velice pěkných výsledků a zlepšení. Do práce se zapojuje a ve skupině dokáže spolupracovat. Občas se dopustí méně závažných chyb eventuelně  porušení pravidel bezpečnosti a hygieny pro práci. Má zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Je schopen s určitou korekcí učitele hodnocení a sebehodnocení.

 

Stupeň 3 (dobrý)

     Žák pracuje s výkyvy, nesoustavně, s menším zájmem, dopouští se závažnějších chyb. Při práci se většinou neobejde bez pomoci učitele a jeho snaha je malá a nesoustavná.Výsledky jeho práce nejsou příliš kvalitní. Ve skupině je schopen  pracovat spíše jen  mechanicky podle pokynů ostatních. V oblasti sportu, kultury nemá větší přehled. Dopouští se porušování pravidel bezpečnosti, hygieny.

 

Stupeň 4,5 (dostatečný, nedostatečný)

    Udělujeme ve výjimečných případech, kdy žák ani po upozornění pedagoga a poskytnutí  návodů na práci není schopen přiměřeně úkoly splnit. V kolektivu působí negativně. Neváží si práce druhých, svojí činností poškozuje výsledky práce druhých.

 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním

b) prospěl(a)

c) neprospěl(a)

 

 

Komisionální zkoušky:

a) má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení,může požádat o komisionální přezkoušení žáka

b) žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů a neopakovali na I. i II. stupni ročník, konají opravné zkoušky – opravné zkoušky jsou komisionální

 

 

Výstupní hodnocení:

     Škola vydá žákovi,který ukončil povinnou školní docházku, a žákům, kteří se hlásí ke studiu, výstupní hodnocení. Bude zpracováno na základě daných kritérií.

 

 

 

 

 

V Kopřivnici, 1.9.2005                                                                                  Mgr.Jan Mužík

                                                                                                                        ředitel školy